A co z płacą minimalną w Austrii?

Od czasu wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech powoli zalewają nas informacje z kolejnych krajów, które idą tym torem… Na przykład Francja. Tym żyjemy, a Austria?

O płacy minimalnej w Austrii wspominaliśmy już rok temu TUTAJ: (…) według wytycznych WPHI w Wiedniu tydzień przed rozpoczęciem kabotażu, należy zgłosić pracownika poprzez wypełnienie i wysłanie formularza do Centrali Koordynacyjnej ds. Nielegalnego Zatrudnienia Pracowników. Zgłoszenie to trzeba wykonać dla każdej pracy, zlecenia – osobno. Kierowca powinien mieć przy sobie przetłumaczone na język niemiecki dokumenty, m.in. kopię zgłoszenia, formularz poświadczający ubezpieczenie społeczne, umowę o pracę oraz odcinki od wynagrodzenia i wyciągi bankowe. Czym kończy się niestosowanie się do tych przepisów? Przewoźnik powinien być przygotowany na ciężką karę pieniężną – nawet do 20 tys. euro za pracownika.

A jak to wygląda w praktyce?

Płaca minimalna w Austrii została wprowadzona jeszcze przed MiLoGiem – mówi Andrzej Adamczyk z HGA. – Warto więc aby wszyscy, którzy jeżdżą w kabotażu w Austrii zapoznali się z poszczególnymi prawami i tym, że należy zameldować każdy kabotaż, który wykonuje się w Austrii mimo, że nie jest to sprawdzane tak jak w Niemczech czy we Francji.

Jak to zrobić?

Najlepszą instrukcję można znaleźć bezpośrednio na stronie Pana Adamczyka, którą podajemy poniżej:

Kabotaż jest oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą
Pojęcie oddelegowania jest według RL 96/71 Unii Europejskiej uregulowane. Według tej regulacji oddelegowanie ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca wysyła swojego pracownika, w swoim imieniu w ramach umowy zakładowej do innego kraju na terytorium Unii Europejskiej. W czasie oddelegowania musi obowiązywać wiąŻąca umowa wiążąca między pracodawcą wysyłającym i pracownikiem zatrudnionym (kierowcą). Przepisy kabotażowe (UE 1072/2009) mówią, że unijne przepisy oddelegowania mają być zastosowane w przewozach kabotażowych. Dlatego też na okres kabotażu przewidziane jest oddelegowanie pracowników. Ze względu na charakter oddelegowania kabotaż jest dopuszczalny jeżeli zostanie dokonane oficjalne zgłoszenie.

Uwaga!
Wystawienie zaświadczenia oddelegowania przez Urząd Pracy w Austrii dla Polaków nie jest konieczne od 1.1.2014 – tylko dla obywateli z Chorwacji i krajów trzecich.

Zgłoszenie oddelegowania

1 tydzień przed rozpoczęciem przewozów kabotażowych na terenie Austrii, firma w Polsce wysyłająca kierowcę wypełnia zgłoszenie ( LINK do Formularza i LINK do WYJASNIENIA ) i przesyła drogą elektroniczną post.finpol-zko@bmf.gv.at do Centrali Koordynacyjnej (ZKO) do spraw nielegalnego zatrudnienia pracowników (KIAB/Finanzpolizei) przy Ministerstwie Finansów (BMF). Ewentualne zmiany należy niezwłocznie zameldować odpowiednim formularzem LINK (Änderungsmeldung).
Zameldowanie oddelegowania jest obowiązkowe dla wszystkich krajów
W przypadku krótkoterminowych zleceń należy przed rozpoczęciem wykonania zlecenia dokonać zameldowania (termin 1 tygodnia w takim przypadku nie jest ważny)
Kopie zameldowania należy dać kierowcy do ręki
Centrala Koordynacyjna (ZKO) przesyła zgłoszenie dalej do:
Odpowiedniej Kasy Chorych w kraju (w celu kontroli i utrzymania przepisów socjalnych)
Od 1.1.2014, w przypadku konieczności wystawienia EU-zaświadczenia oddelegowania do odpowiedniegoregionalnego Urzedu Pracy
Obowiazkowe EU-zaświadczenie oddelegowania dla obywateli (kierowców) z Chorwacji i krajów trzecich.
Ze względu na to, że nie dotyczy obywateli polskich nie podajemy szczegółów.

Uwaga!
W przypadku obywateli krajów trzecich potrzebne jest zameldowanie i inna dokumentacja!
Następujące dokumenty musi mieć pracownik na miejscu pracy (ciażarówka):

SV-Formularz A1 o zameldowaniu pracownika w kasie chorych
Potwierdzenie zgloszenia oddelegowania
W kraju zameldowania pracodawcy odpowiednie zaświadczenia o pozwoleniu na pracę, zameldowanie i pozwolenie na pobyt
Nowe regulacje ze względu na zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego (LSDB-G) obowiązujace od 1.1.2015
W celu zapobiegania zjawiska dumpingu socjalnego i płacowego w trakcie stopniowego otwierania rynku pracy (od roku 2011) i w związku z koniecznoscią zabezpieczenia miejsc pracy dla swoich mieszkańców jak też utrzymania wolnej konkurencji zostały wprowadzone dodatkowe obowiązki dla firm, które oddelegowują swoich pracowników do pracy w Austrii. Obowiązki te dotyczą też kabotażu:

Obowiązek utrzymania płacy według prawa austriackiego w połączeniu z utrzymaniem odpowiednich zasad kwalifikacji grupy zawodowej i wielkości wynagrodzenia
Obowiązek posiadania dokumentacji o płacy w języku niemieckim w miejscu pracy (ciężarówka, autobus) w czasie trwania kabotażu – do których można zaliczyć:
Pisemna umowe o pracę
Zaświadczenie o zarobkach, odcinki wypłat, wyciągi bankowe
Zapisy o zarobkach, dokumentacja czasu pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej
Uwaga!
Obowiązek określenia odpowiedniej kwalifikacji według prawa w Austrii do której grupy płacowej zalicza się kierowca jest wprowadzony w związku ze zniesieniem obowiązku od 1.5.2011 i 1.1.2014 posiadania przez kierowcę zaświadczenia wydanego przez urząd austriacki zameldowania pracownika na oddelegowanie do Austrii.
Dokumentacja dotycząca płacy służy do kontroli przestrzegania prawa według austriackich przepisów i kwalifikacji grupy płacowej. W przypadku jeżeli nie jest możliwe posiadanie w miejscu pracy takiej dokumentacji – w każdym przypadku muszą znajdować się w kraju (w Austrii) i najpóźniej 2 dnia roboczego muszą być wysłane listem poleconym do urzędu.
Kontrola przeprowadzana jest przez Kompetenzzentrum LSDB – placówke przy wiedeńskiej kasie chorych.

Zakaz wykonywania usługi
Przy (powtórnym) niewypełnieniu wymogów prawa dla więcej niż 3 pracowników przewidziany jest zakaz wykonywania usługi kabotażu na okres najmniej 1 roku i najdłużej 5 lat i karę od 2.000 do 20.000 Euro.

Zabezpieczenie na poczet sprawy
Organy kontrolne w przypadku podejrzenia np. braku zameldowania oddelegowania, uchylanie się z dokumentacją lub podejrzenie o małym wynagrodzeniu mają prawo wymierzyć odpowiednią karę i w chwili jej niezapłacenia mają prawo do konfiskaty rzeczy materialnych od zleceniobiorcy.

Zabezpieczenie i wstrzymanie płatności
Jeżeli zabezpieczenie na poczet sprawy nie jest możliwe do realizacji wówczas organy kontrolujące mają prawo w chwili podejrzenia o niemożliwości ścigania podejrzanego wykonującego usługę, wstrzymanie płatności przez zleceniodawcę i przekazanie na poczet przyszłej sprawy. Wstrzymanie płatności nie może być większe niż najwyższa stawka kary pieniężnej.

Odpowiedzialność firmy oddelegowującej (firmy wykonującej kabotaż)

Terminowe zameldowanie oddelegowania lub zmian
Świadome podawanie falszywych danych lub zmian
dostarczanie i udostępnianie wymaganych dokumentów
przesłanie wymaganych dokumentów
za każdego pracownika kara pieniężna od 500 do 5.000 € ( w przypadku ponownym 1.000 do 10.000€)
ze względu na nieprzestrzeganie wynagrodzenia dla pracowników według prawa austriackiego przewidziane kary
do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
Odpowiedzialność karna nie obowiązuje, jeżeli różnica już przed dochodzeniem została zapłacona i
Niewielkie zaniedbania nie były przekroczone lub
Przekroczenia są bardzo małe i
Różnica została wypłacona
Odpowiedzialność krajowego zleceniodawcy (austriackiej firmy zlecającej usługę kabotażu)
Krajowy zleceniodawca odpowiada prawnie za:

Właściwe zatrudnienie cudzoziemców według prawa kraju w którym mieści się firma oddelegowująca
Przestrzeganie austriackiego prawa wynagrodzenia i warunków pracy, jak też
Wystawienie zaświadczenia oddelegowania (nie odpowiada w przypadku fałszywych danych podanych przez firmę oddelegowującą)
Kara pieniężna według prawa zatrudnienia obcokrajowców

do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
wszelkie inne zabezpieczenia

Dodaj komentarz

Przewiń na górę