Statut Polskiej Unii Transportu

STATUT 

Polska Unia Transportu ­ PUT 

Polish Transport Union 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1 

 1. Polska Unia Transportu, zwana dalej „PUT” lub „Związkiem”, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późn. zmianami). 
 2. PUT zrzesza pracodawców, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku ­ Kodeks pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r. poz. 94 z późn. zmianami), związanych z rynkiem transportu drogowego, spedycji, logistyki, motoryzacji i edukacji transportowej, a także deklarujących chęć działania na rzecz polskiego transportu. 
 3. Związek nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków, a jego działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne. 
 4. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. 
 5. Związek nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Art. 2 

 1. Związek działa na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej (ogólnokrajowy zasięg działania) i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność. 
 2. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław. 
 3. Związek może tworzyć i przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz nawiązywać współpracę z innymi organizacjami oraz ich związkami
 4. Na terenie swojej działalności Związek może tworzyć terenowe jednostki w formie oddziałów, które zasięgiem mogą obejmować niejednorodne obszary administracyjne, jeżeli jest to uzasadnione zakresem problemów, celów i interesów wspólnych dla Członków w niej zrzeszonych. Jednostka terenowa może posiadać osobowość prawną. Terenowa jednostka powoływana jest jednogłośną uchwałą Zarządu Związku na uzasadniony wniosek co najmniej
 5. Członków. Zasięg terytorialny, siedzibę, organizację i zasady współdziałania terenowej jednostki ze Związkiem ustala w uchwale Zarząd Związku. 
 6. Związek prowadzi działalność także na forum międzynarodowym. W szczególności może przystępować do organizacji międzynarodowych oraz tworzyć przedstawicielstwa i biura zagraniczne, o ile będzie to zgodne z właściwymi przepisami. 

Art. 3 

Czas trwania Związku nie jest ograniczony. 

Art. 4 

 1. Związek używa pieczęci z napisem “Polska Unia Transportu”. 
 2. Związek używa skrótu „PUT”. 
 3. Związek w kontaktach zagranicznych używa nazwy „Polish Transport Union” lub skrótu “PTU”. 
 4. Związek może używać logo. 

CELE ZWIĄZKU 

Art. 5 

Celami Związku są: 

 1. Działanie na rzecz: 
  • a) współpracy Członków dla rozwoju branży ­ w szczególności usuwania wszelkich barier rozwoju branży transportowej, 
  • b) wzrostu konkurencyjności polskiego transportu w ramach Unii Europejskiej i poza nią; 
  • c) wzrostu bezpieczeństwa w transporcie drogowym, 
  • d) wzrostu wzajemnego zaufania, rzetelności i uczciwej konkurencji na rynku transportowym, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, 
  • e) rozwoju edukacji biznesowej i zawodowej w branży transportowej. 
 2. Reprezentowanie i ochrona interesów Członków w zakresie warunków i zasad prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z transportem, w szczególności przed organami państwowymi, organami samorządowymi, Komisją Europejską i innymi organami Unii Europejskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych, organami wymiaru sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym, trybunałami międzynarodowymi oraz wobec organizacji krajowych i zagranicznych.
 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz świadomej kultury biznesowej w środowisku transportowym, zgodnie z prawem polskim, unijnym i zagranicznym. 
 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej w branży transportowej i ustawodawstwa dotyczącego interesów społecznych i gospodarczych Członków. 
 5. Spopularyzowanie Związku w branży transportowej, spełnienie kryteriów formalnych i przystąpienie do Komisji Trójstronnej. 
 6. Powołanie branżowego sądu arbitrażowego, rozstrzygającego spory pomiędzy Członkami Związku i ich otoczeniem rynkowym. 
 7. Współpraca z instytucjami naukowymi, naukowo­badawczymi i ośrodkami dydaktycznymi w celu podnoszenia jakości kształcenia branżowego. 

Art. 6. 

Związek realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez: 

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organami Unii Europejskiej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz z uczelniami i ośrodkami szkoleń, w celu współtworzenia właściwych warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Członków Związku; 
 2. organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych krajach w celu prezentacji problematyki gospodarczej dotyczącej szeroko rozumianego transportu; 
 3. opracowywanie i wyrażanie opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych w dziedzinie transportu dotyczących szeroko pojętych interesów gospodarczych Członków Związku; 
 4. przystępowanie w charakterze strony do postępowań administracyjnych i sądowych w indywidualnych sprawach, mających istotne znaczenie dla ogółu Członków Związku i uzasadnionych celami statutowymi Związku oraz interesem społecznym; 
 5. występowanie lub inicjowanie skarg do Trybunału Konstytucyjnego, do trybunałów międzynarodowych oraz do Komisji Europejskiej ­ dotyczących zgodności obowiązujących norm prawnych z Konstytucją, obowiązującym prawem unijnym lub obowiązującym prawem międzynarodowym, w zakresie szeroko rozumianych warunków i zasad wykonywania przewozów, warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem, a także uprawnieniami organów administracji wobec przedsiębiorców, a w szczególności kontroli i nakładania przez te organy sankcji wobec przedsiębiorców i ich pracowników; 
 6. prowadzenie konsultacji dla Członków Związku w zakresie istotnych i ogólnych problemów wynikających z regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego transportu;
 7. promocję szeroko rozumianego polskiego rynku transportu na forum krajowym i zagranicznym; 
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z transportem; 
 9. organizację szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie związanym z inicjowaniem, promowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Związku;
 10. powoływanie Komisji, Komitetów, Klubów Członkowskich, Sekcji i innych zespołów działających w ramach Związku; 
 11. uczestniczenie jako partner w programach i projektach społecznych, gospodarczych i badawczo­ naukowych istotnych z punktu widzenia interesów Członków Związku. 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

Art. 7 

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy, o których mowa w art. 1 ust. 2 Statutu Związku.
 2. Członkowie Związku dzielą się na: 
  • 1) Członków Zwyczajnych, 
  • 2) Członków Wspierających, 
  • 3) Członków Honorowych. 
 3. Podmioty i osoby, niespełniające warunku, określonego w art. 1 ust. 2 Statutu Związku mogą zostać Członkami Wspierającymi Związku poprzez złożenie oświadczenia woli i jego akceptacji przez Zarząd w drodze uchwały. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego w sytuacji: utraty osobowości prawnej lub pełnej zdolności do czynności prawnych przez Członka Wspierającego lub uznania działań Członka Wspierającego za sprzeczne ze Statutem i szkodliwe dla Związku. 
 4. Członkowie Wspierający korzystają z tych samych praw, co Członkowie Zwyczajni Związku z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Formę i rodzaj wsparcia Związku Członkowie Wspierający ustalają z Zarządem Związku. 
 5. Członków Zwyczajnych przyjmuje w drodze jednogłośnej uchwały Zarząd Związku, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji złożonej przez zainteresowanych, po uzyskaniu przez kandydata Autoryzacji, o której mowa w ust. 6. 
 6. Warunkiem przyjęcia do Związku jest pozytywne przejście procesu weryfikacji danych a także pod kątem wymogu dobrej reputacji (tzw. Autoryzacji). 
 7. W kwestiach określonych w ust. 3 i ust. 5 decyzja negatywna, jak również zdanie odrębne któregokolwiek z członków Zarządu muszą być uzasadnione pisemnie. 
 8. Status Członka Honorowego może zostać nadany lub odebrany członkowi w drodze jednomyślnej uchwały Członków Założycieli (rozumianych jako członków, biorących udział w Zgromadzeniu Założycielskim, a także ich następców prawnych, pod warunkiem że pozostają Członkami Związku). Formę i rodzaj wsparcia Związku Członkowie Honorowi ustalają z Zarządem Związku. 
 9. Status Członka Honorowego można utracić jedynie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu. 

Art. 8 

 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo: 
  • 1) bezpośredniego czynnego prawa wyborczego do władz Związku, 
  • 2) biernego wyborczego prawa do władz Związku, 
  • 3) udziału w Zgromadzeniu Członków, także przy wykorzystaniu środków zdalnej komunikacji elektronicznej, 
  • 4) zgłaszania wniosków i uczestniczenia we wszystkich jego pracach, także przy wykorzystaniu środków zdalnej komunikacji elektronicznej. 
 2. Członkowie Wspierający mają prawo do zgłaszania wniosków i udziału w pracach Związku z głosem doradczym. 
 3. Członkowie Zwyczajni i Wspierający mają prawo organizować się w Kluby lub Sekcje, w szczególności ze względu na segment rynku, na którym działają, specyficzne cechy przedsiębiorstwa lub region, w którym mieści się siedziba Członka. 
 4. Członkowie Zwyczajni i Wspierający zobowiązani są do: 
  • 1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, 
  • 2) regularnego opłacania składek na rzecz Związku, 
  • 3) aktywnego uczestniczenia w pracach Związku, 
  • 4) kierowania się w swojej działalności zawodowej i społecznej zasadami etyki oraz normami rzetelnego postępowania, 
  • 5) dbania o dobre imię Związku. 

Art. 9 

 1. Członkostwo Członka Zwyczajnego ustaje na skutek: 
  • 1) dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 
  • 2) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 miesiące, po uprzednim wezwaniu do opłacenia zaległych składek przez Zarząd, 
  • 3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych Członka Zwyczajnego,
  • 4) wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań Członka za sprzeczne ze Statutem, szkodliwe dla Związku lub branży transportowej. 
 2. Były członek, który utracił członkostwo na skutek skreślenia przez Zarząd z listy członków lub wykluczenia uchwałą Zarządu, ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu. 
 3. Komunikacja z Członkami PUT odbywa się elektronicznie poprzez email lub konto w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym komunikację bezpośrednią, wybranym przez Zarząd, a zaakceptowanym przez Komisję Rewizyjną. 

ORGANY ZWIĄZKU 

Art. 10 

 1. Organami Związku są: 
  • 1) Walne Zgromadzenie Członków Związku, 
  • 2) Zarząd, 
  • 3) Komisja Rewizyjna. 
 2. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego organu Związku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) statutu. 
 3. Władzami jednostek terenowych Związku są: 
  • 1) Zebranie Ogólne, 
  • 2) Przewodniczący. 

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

Art. 11 

Walne Zgromadzenie Członków Związku, zwane w Statucie Zgromadzeniem lub Zgromadzeniem Członków, jest najwyższą władzą Związku, rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych. 

Art. 12 

 1. Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. 
 2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 1/5 Członków PUT lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 3. Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
 4. Składający wniosek o zwołanie Zgromadzenia Członków winni umieścić w nim propozycję porządku obrad. 
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia zwołujący Zgromadzenie Zarząd jest obowiązany powiadomić wszystkich Członków Związku na 14 dni przed jego terminem, przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną, gwarantującą skuteczne przekazanie informacji z uzyskaniem potwierdzenia lub za pośrednictwem systemu określonego w Art. 9 ust. 3 Statutu. 
 6. Członkowie Związku mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikację na odległość pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału w Zgromadzeniu nie później niż na 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia zgodnie z Regulaminem Obrad Zgromadzenia. 
 7. Wymogiem udziału w Zgromadzeniu Członków w trybie określonym w ust. 6 powyżej jest pozytywne przejście procesu weryfikacji (dalej: “Autoryzacja”). Autoryzacji podlegają dane umieszczone przez kandydata na darmowym koncie, założonym przez niego w systemie teleinformatycznym, wybranym zgodnie z art. 9 ust. 3. Celem Autoryzacji jest wyłącznie sprawdzenie czy kandydat jest firmą prawdziwą i osoba zarejestrowana jest uprawniona do jej reprezentacji. Procesu Autoryzacji na zlecenie Związku dokonuje firma wybrana przez Zarząd i zaakceptowana przez Komisję Rewizyjną. 

Art. 13 

 1. Udział w Zgromadzeniu jest podstawowym prawem każdego Członka Związku i może się odbywać: 
  • a. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (członek ma prawo wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia), wykonywanie prawa głosu przed lub w trakcie Zgromadzenia. Szczegółowe regulacje określa Regulamin Obrad Zgromadzenia; 
  • b. osobiście; 
  • c. poprzez pełnomocnika; przy czym pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Członka Związku wymaga zachowania formy pisemnej (w postaci podpisanego dokumentu) albo w postaci elektronicznej i przesłania na adres e­mail Zarządu lub przez konto w systemie teleinformatycznym, wybranym zgodnie z art. 9 ust 3., w terminie wskazanym przez Zarząd. 
 2. Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego przez Komisję Rewizyjną przed pierwszym Zgromadzeniem i obowiązującego w okresie pierwszych pięciu lat od dnia zarejestrowania Związku, przy czym po upływie tego okresu Zgromadzenie może zmienić Regulamin Obrad Zgromadzenia tylko większością 2/3 głosów Członków Związku obecnych na głosowaniu po uzyskaniu jednogłośnej akceptacji zmian przez Komisję Rewizyjną. 
 3. Obrady Zgromadzenia otwiera Prezes lub inny upoważniony przedstawiciel Zarządu. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
 4. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad. 
 5. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków Związku, biorących udział w głosowaniu. 
 6. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni (w tym Honorowi) oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście. Każdy z Członków Zwyczajnych Związku ma na Zgromadzeniu jeden głos. 
 7. Odwołanie członków Zarządu, w przypadkach nieudzielenia im absolutorium, a także związany z tym wybór nowych członków Zarządu może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad. 
 8. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów Członków Związku, biorących udział w głosowaniu, przy obecności zwykłej większości Członków, oraz 2/3 obecnych na Zgromadzeniu Członków Założycieli. 
 9. Decyzja o rozwiązaniu Związku wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów Członków Związku, biorących udział w głosowaniu, przy obecności zwykłej większości Członków. 
 10. W sytuacji gdy nie można uzyskać wymaganego w ust. 8 i 9 quorum, wyznacza się dodatkowy drugi termin Walnego Zgromadzenia nie wcześniej niż po upływie godziny od planowanego terminu rozpoczęcia. Walne Zgromadzenie jest wówczas uważane za zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku obecności zwykłej większości Członków, pod warunkiem, iż wśród osób obecnych znajduje się 2/3 Członków Założycieli lub ich pełnomocników. 

Art. 14 

Do kompetencji Zgromadzenia należy również: 

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Związku oraz ocena ich realizacji, 
 2. uchwalanie stanowisk Związku w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Związku oraz dla rozwoju rynku transportu, 
 3. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 i art. 22 Statutu, 
 4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
 5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD 

Art. 15 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i reprezentującym Związek. 
 2. Zarząd składa się z co najmniej 2 i co najwyżej z 5 osób. 
 3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat, jednak nie krócej niż do wyborów nowego Zarządu. Nominalną liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia, podejmowana w każdej kadencji, z zastrzeżeniem ust 5. 
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez Komisję Rewizyjną oraz przez Członków Związku. 
 5. Wyboru członków pierwszego Zarządu w liczbie 3 dokonują Założyciele na Zgromadzeniu Założycielskim. 
 6. W trakcie trwania kadencji Zarządu, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zwiększeniu liczby jego członków, z zastrzeżeniem ust. 2. Po podjęciu uchwały Zgromadzenie dokonuje wyboru dodatkowych członków Zarządu, na zasadach określonych w ust. 5. 
 7. Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach: 
  • 1) z chwilą upływu kadencji, 
  • 2) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, 
  • 3) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • 4) w razie odwołania przez Zgromadzenie przed upływem kadencji. 
 8. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu liczba członków Zarządu spadnie poniżej minimalnego progu określonego w ust. 2, pozostali członkowie Zarządu wybierają nowego członka tego organu w drodze kooptacji w celu uzupełnienia składu Zarządu zgodnie ze Statutem i uchwałą, o której mowa w ust. 4, do czasu powołania nowego członka przez Zgromadzenie. 

Art. 16 

 1. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu powołani w liczbie określonej uchwałą Zgromadzenia, o której mowa w art. 15 ust. 4. 
 2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Związku i jego reprezentacja, a w szczególności: 
  • 1) kierowanie całokształtem działalności Związku, 
  • 2) reprezentowanie Związku, 
  • 3) zwoływanie Zgromadzenia, 
  • 4) uchwalanie budżetu Związku.
 3. Prezesa Zarządu wskazuje Zgromadzenie, natomiast Zarząd może powołać ze swojego składu 1­2 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Generalnego lub Skarbnika, zakreślając im odpowiednie zakresy obowiązków. 
 4. Członek Zarządu może być zatrudniony na kontrakcie menadżerskim, w ramach umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o umowę o pracę, na warunkach określonych przez Komisję Rewizyjną. 
 5. Członkowie Zarządu swoje czynności wykonują osobiście. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. 
 6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 20.000,00 zł uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes, a w pozostałych sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

Art. 17 

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowie nominalnej liczby członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
 2. Na wniosek Prezesa Zarządu dopuszcza się organizację posiedzeń i obrad Zarządu oraz podejmowanie uchwał drogą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wybranego zgodnie z art. 9 ust. 3. 
 3. Tryb pracy Zarządu określa regulamin zaproponowany przez Zarząd i uchwalony przez Komisję Rewizyjną. 

Art. 18 

 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. 
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w jego zastępstwie Wiceprezes. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje: 
  • 1) z inicjatywy własnej Prezesa, 
  • 2) na wniosek 2/3 członków Zarządu, 
  • 3) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Art. 19 

Poza sprawami wskazanymi w art. 16 ust. 2, do kompetencji Zarządu należy ponadto:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 
 2. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Związku,
 3. prowadzenie promocji działalności Związku, 
 4. wyrażanie zgody na objęcie określonych inicjatyw patronatem Związku, wykorzystanie logo PUT oraz sponsorowanie inicjatyw zewnętrznych przez Związek, 
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia Członka Związku, 
 6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego oddziału terenowego w uzasadnionych przypadkach, 
 8. opracowywanie planów działania Zarządu, 
 9. udzielanie informacji i wyjaśnień na zapytania Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Związku oraz Zarządu, 
 10. sporządzanie i prezentacja sprawozdań działalności Zarządu po zakończeniu roku obrotowego, oraz ich udostępnienia Członkom Związku nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Związku,, 
 11. współpraca z Komisją Rewizyjną i, 
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 13. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikami Biura, o którym mowa w art. 23, 
 14. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura, 
 15. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 331 k.c. 
 16. przyjmowanie budżetu Związku oraz jego zmian w trakcie roku, 
 17. zarządzanie majątkiem Związku, 
 18. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Związku, oraz ich udostępnienia Członkom Związku nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Związku, 
 19. powoływanie i likwidowanie organów doradczych, Biura i innych struktur wewnętrznych Związku, a także określanie zakresu ich działalności, 
 20. prowadzenie działalności gospodarczej Związku, 
 21. podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Związku z organizacji krajowej lub zagranicznej, po uzyskaniu zgody Komisji Rewizyjnej, 
 22. występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o rozwiązanie Związku, 
 23. wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych Statutem do kompetencji Zgromadzenia ani Komisji Rewizyjnej, 
 24. reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej, a także przed sądami i trybunałami, w tym w szczegółności występowanie w imienu Związku z wnioskami, powództwami i skargami (także w zakresie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie hierarchicznej zgodności norm). 

KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 20 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Związku. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób, powoływanyach i odwoływanych w następującycm trybie: 
  • a) 2 członków Komisji Rewizyjnej powołuje Zgromadzenie zwykłą wiekszością głosów,
  • b) 2 członków Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego) powołują Członkowie Honorowi w drodze głosowania kwalifikowaną większością głosów, przy czym pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wybierają Członkowie Założyciele na Zgromadzeniu Założycielskim. 
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 6 lat, jednak nie krócej niż do wyborów nowego składu Komisji Rewizyjnej. 
 4. Wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez Członków Związku, poza członkami Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 2. 
 5. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2, wybierają każdorazowo Członkowie Honorowi, a Wiceprzewodniczącego wybierają ze swojego składu członkowie Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków Komisji Rewizyjnej. 
 6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w następujących przypadkach:
  • 1) z chwilą upływu kadencji, 
  • 2) z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, 
  • 3) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • 4) w razie odwołania przed upływem kadencji przez organ, który go powołał, w takim samym trybie jak określony w ust. 2. 
 7. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu członka skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej określonej statutem liczby członków tego organu, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają nowego członka w drodze kooptacji w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem, do czasu powołania nowego członka przez Zgromadzenie.

Art. 21 

 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. 
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy nominalnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby prowadzącej posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma jeden głos. 
 4. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną. 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto : 
  • 1) opiniowanie stanowisk Zarządu i planów działania Zarządu, 
  • 2) prowadzenie promocji działalności Związku, 
  • 3) kontrolowanie oraz ocena realizacji planów i założeń Zarządu, 
  • 4) ocena sprawozdań z działalności Zarządu po zakończeniu roku obrotowego, nie później niż przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Członków Związku, 
  • 5) nadzorowanie Zarządu w zakresie zarządzania majątkiem Związku, 
  • 6) opiniowanie oraz weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Związku, 
  • 7) opiniowanie i weryfikacja realizacji założeń budżetu Związku oraz jego zmian w trakcie roku, 
  • 8) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań jednorazowo przekraczających kwotę powyżej 100 000 zł netto, 
  • 9) bieżąca współpraca z Komisjami, Komitetami, Klubami Członkowskimi, Sekcjami i innymi strukturami wewnętrznymi Związku, 
  • 10) zgoda na przystąpienie lub wystąpienie Związku z organizacji krajowej lub zagranicznej, 
  • 11) współpraca z Zarządem, 
  • 12) odwołanie członka Zarządu w trybie określonym w art. 22 Statutu. 

Art. 22 

Komisja Rewizyjna jest uprawniona do odwołania w drodze jednomyślnie podjętej uchwały, w każdym czasie, przed upływem kadencji, członka Zarządu, który działa na szkodę Związku, jego Członków lub branży transportowej lub przez swoje działanie lub zaniechanie narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszego Statutu lub wyrządził szkodę Związkowi. 

JEDNOSTKI TERENOWE

Art. 23 

 1. Zebranie Ogólne Oddziału zwoływane jest przez Przewodniczącego raz do roku w celu: 
  • a) zebrania opinii i wniosków dotyczących działalności Związku, które mogą zostać przedstawione Zarządowi Związku, 
  • b) dokonaniu wyboru Przewodniczącego zgodnie z ust. 2. 
 2. Przewodniczący: 
  • a) prowadzi bieżące sprawy Oddziału, współpracuje z Zarządem Związku i wykonuje jego uchwały, 
  • b) zwołuje i prowadzi Zebrania Ogólne, 
  • c) reprezentuje Oddział i interesy zrzeszonych w nim Członków na forum Związku, 
  • d) reprezentuje Związek wobec osób trzecich w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 
 3. Przewodniczący jest wybierany i odwoływany przez Zebranie Ogólne. Kadencja przewodniczącego trwa 4 lata. 

BIURO ZWIĄZKU 

Art. 24 

 1. Zarząd może powołać Biuro Związku zajmujące się obsługą działalności statutowej organów Związku. 
 2. Dyrektor Biura Związku wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura Związku w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
 3. Dyrektor Biura Związku może wykonywać inne czynności w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Art. 25 

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez powoływanie podmiotów gospodarczych. Może ponadto tworzyć fundacje i fundusze oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. 
 2. Działalność gospodarcza może obejmować: 
  • 1) edukację (Dział 85 ­ Edukacja), 
  • 2) magazynowanie i usługi wspomagające transport (Dział 52 magazynowanie i usługi wspomagające transport), 
  • 3) finansową działalność usługową, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. „Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”),
  • 4) prowadzenie agencji ubezpieczeniowej lub działalność brokerską (66.22.z. „Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych”), 
  • 5) doradztwo gospodarcze (70.22.z. „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”), 
  • 6) działalność profesjonalną, naukową i techniczną (74.90. „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”), 
  • 7) działalność wydawniczą (58.11.z. „Wydawanie książek”, 58.13.z. „Wydawanie gazet” oraz 58.19.z. „Pozostała działalność wydawnicza”), 
  • 8) Dział 49 ­Transport lądowy oraz transport rurociągowy 
 3. Dochód z osiągniętej działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Związku. 

MAJĄTEK ZWIĄZKU 

Art. 26 

 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa. 
 2. Przychodami Związku pokrywającymi koszty działalności Związku są:
  • 1) wpisowe, 
  • 2) wpływy ze składek członkowskich, 
  • 3) wpływy ze składek celowych, 
  • 4) wpływy ze składek nadzwyczajnych, 
  • 5) wpływy z własnej działalności gospodarczej, 
  • 6) przychody z majątku Związku, 
  • 7) subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób lub instytucji.
 3. Związek może tworzyć fundusze: 
  • 1) fundusz statutowy, 
  • 2) fundusze celowe i rezerwowe tworzone uchwałą Komisji Rewizyjnej, 3) zakładowe fundusze pracownicze, tworzone uchwałą Komisji Rewizyjnej. 
 4. W przypadku rozwiązania Związku, przeznaczenie majątku Związku pozostałego po zakończeniu likwidacji, szczegółowy sposób podziału majątku Związku oraz wyznaczenie likwidatora określi uchwała Zgromadzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 27

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) i inne obowiązujące przepisy. 
 2. Statut niniejszy uchwalony został na Zgromadzeniu Założycielskim Związku dnia 10 listopada 2014, co uczestniczący w zebraniu potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami.
Przewiń na górę