Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Unii Transportu

Zarząd Związku Polskiej Unii Transportu zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Unii Transportu, które odbędzie się w MWSLiT przy ul. Sołtysowickiej 19 b, 51-168 Wrocław w dniu 24 czerwca 2016 roku (I termin) godzina 16.00 (II termin) 17.00

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego ZWZ PUT.
Wybór prezydium ZWZ PUT
Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
Przyjęcie regulaminu ZWZ PUT i podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad ZWZ PUT.
Sprawdzenie prawidłowości zwołania ZWZ PUT i zdolności do podejmowania uchwał, w tym dotyczących zmian statutu
Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 22 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2015
Opinia Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania finansowego za rok 2015
Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2015
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Dyskusja.
Podjęcie uchwał
– nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PUT
– nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PUT
– nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PUT za 2015 rok
– nr 5 w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego PUT za 2015
– nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Prezesowi PUT
– nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PUT
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia zmian statutowych proponowanych przez Zarząd Związku Polskiej Unii Transportu.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutowych proponowanych przez Zarząd Związku Polskiej Unii Transportu.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PUT.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę