Polska Unia Transportu

Wspieramy rozwó‚j branży i konkurencyjność‡ polskiego transportu.

Łą…czymy branżę™ transportową… wokół wspó‚lnych celó‚w.

Nasze priorytety

  • USUWANIE BARIER WZROSTU DLA BRANŻY
  • WSPIERANIE PROMOCJI CZŁONKÓW I BRANŻY ZAGRANICĄ„
  • WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚšCI POLSKICH FIRM
  • BUDOWANIE WZAJEMNEGO ZAUFANIA I RZETELNOŚšCI BRANŻY
  • ROZWӓJ EDUKCJI BIZNESOWEJ I ZAWODOWEJ
Dołącz do Unii

Dzial‚ania i aktualnoś›ci

Polska posiada 24,3% udziałó‚w w rynku mię™dzynarodowym transportu drogowego w UE

To pierwsze miejsce wśród przewoźnikó‚w z pań„stw UE!

Wspieraj razem z nami potęgę™ i rozwój polskiej branży transportowej w Europie

Dołącz do Unii
Mediacje, programy rzą…dowe, unijne  i lokalne wspierają…ce rozwó‚j transportu

Targi i konferencje, w któ‚rych warto uczestniczyć‡:

Do Polskiej Uni Transportu
należą… miedzy innymi:

Dołą…cz do Unii

Skł‚adka czł‚onkowska - tylko 10 zł miesiecznie

Zgł‚aszam wniosek o przystą…pienie do Polskiej Unii Transportu