Deklaracja

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet Członków

Związku Pracodawców o nazwie Polska Unia Transportu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B Wrocław 51-168.

(zgodna z wpisem KRS/CEIDG)

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem związku pracodawców Polska Unia Transportu, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000539564,oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Unię Transportu w zakresie wynikającym z mojego ubiegania się o członkowstwo i członkowstwa, w tym dla celów kontaktowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przekazywania informacji handlowej i prawnej, w tym newslettera, związanej z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz działaniami Polskiej Unii Transportu.