Formularz zgłoszeniowy - ODWOŁANE Spotkanie 21 lutego

TAKNIE

Czy jesteś członkiem Polskiej Unii Transportu?
(zgodna z wpisem KRS/CEIDG)
* przy większej ilości osób należy wypełnić dodatkowy formularz

TAKNIE

Czy faktura VAT ma być wystawiona na wskazane wyżej dane przedsiębiorstwa?

TAKNIE

Akceptujesz otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej drogą mailową?Dane przekazane przez Państwa mogą być przetwarzane przez osoby i podmioty stanowiące podmioty założycielskie Polskiej Unii Transportu oraz Zarząd Polskiej Unii Transportu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest Polską Unię Transportu z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539564, NIP: 8992761805 (dalej: Administrator).

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie moglibyśmy udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane. Jednocześnie dla realizacji celu rejestracji na szkolenie / wydarzenie / konferencję Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie związane z realizacją umowy / usługi dla Państwa.

Jeżeli dodatkowo wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia oraz rejestracji na szkolenie / wydarzenie / konferencję.

W przypadku szkoleń / wydarzeń / konferencji o charakterze płatnym, wysyłając zgłoszenia akceptujesz płatność oraz fakt wystawienia faktury VAT.